Konduktív óvodai csoport

Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű csoportos és egyéni képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermekek tevékenységszükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás feltételeit biztosítva fejleszti 3 éves kortól az iskolába lépésig a mozgássérült kisgyermekeket. Mindezen célt a nemzetközileg elismert Pető-módszerrel valósítja meg.

Csoportonként 8 gyermeket lát el 3 konduktor, 1 diplomás ápoló 1 gyógypedagógiai asszisztens és 1 dajka.


Az óvodai foglalkozások témakörei

Mozgásnevelés, öntevékenységre, aktív magatartásra nevelés
Alapvető feladata a mozgás, mint az alkalmazkodáshoz szükséges koordinált tevékenység kivitelezése, a cél az öntevékenység, valamint az aktív magatartás szokásának kialakítása,

Önálló és egészséges életmódra nevelés
Az egészséges életmód korai megalapozása érdekében – lényeges az önellátás tanítása, a higiéniai szabályok megismertetése, a tisztasági szokások kialakítása, az egészséges életritmus, a testmozgás szükségletének kielégítése. Mindezek a gyermek egyéni szükségleteinek és igényeinek maximális figyelembe vételével valósulnak meg.

Érzelmi nevelés, társas kapcsolatok alakítása
Nevelésünk során rendkívül fontos, hogy az általunk nevelt gyermekekben kialakítsuk a társakkal, illetve a felnőttekkel való kapcsolattartás szükségletét, mások érzelmeinek felismerését és a saját érzelmek kifejezésének képességét.

Értelmi nevelés, fejlesztés
A sokoldalú tevékenység biztosítása – amelynek keretén belül a mozgássérült óvodásoknak lehetősége nyílik az ismeretszerzés módjainak megtanulására, a külvilág információinak felfogására, megértésére, feldolgozására -, az érdeklődés felkeltése az egyes tevékenységek iránt, a cél elérése fölött érzett sikerélmény, lehetővé teszi az ismeretszerzéssel kapcsolatos pozitív viszonyulás kialakulását, az új információk és ismeretek iránti szükségletek kialakulását.

A fenti foglalkozási körökön túl minden gyermek részt vesz csoportos terápiás lovagláson, HRG-terápián (vízben végzett mozgásfejlesztés), ábrázolóképességét, önkifejezését segítő és érzelmi életét gazdagító művészetterápián. Szükség estén egyéni gyógytornában és logopédiai kezelésben is részesülnek a gyermekek.

Mindezen céljainkat a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve és családdal szorosan együttműködve valósítjuk meg.