Az értelmileg akadályozottak óvodai csoportja

Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű csoportos és egyéni képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermekek tevékenységszükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás feltételeit biztosítva fejleszti 3 éves kortól az iskolába lépésig az értelmileg akadályozott kisgyermekeket.

Csoportonként 8 gyermeket lát el 2 gyógypedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens és 1 dajka.


Az óvodai foglalkozások témakörei

Önkiszolgálásra nevelés
A tisztálkodás, öltözés-vetkőzés, étkezés, egyszerű munkavégzés, szobatisztaságra nevelés terén minél nagyobb önállóságra késztetni az óvodás gyermeket.

Mozgásfejlesztés
Az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok, a mozgásos ügyetlenség csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszichomotoros állapot elősegítése.

Anyanyelvi nevelés
Kettős feladata a beszédmegértés fejlesztése, az aktív beszéd indítása, fejlesztése, illetve speciális megközelítési móddal, kis lépésekkel, minden érzékszerv egyidejű bevonásával a szűkebb környezet megismertetése. Egyszerű mesék, versek, mondókák megtanítása.

Vizuomotoros készség fejlesztése
A vizuális és taktilis észlelés, a testséma fejlesztése a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, eszközök megismertetése.

Játékra nevelés
Az adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, konstruáló és elemi szerepjátékok megismertetése. Az egymás melletti és együttes játék megvalósítása énekes-verses népi játékok játszása.

Zenei nevelés alapjai
Egyszerű ritmusú versek, mondókák segítségével a ritmus, a zenei hallás fejlesztése.

Egyéni fejlesztés
Az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelő egyéni képességfejlesztés. A lassabban haladó és a csoport átlagánál jobb képességű gyermek egyénre szabott terápiáját is jelenti.

A fenti foglalkozási körökön túl minden gyermek részt vesz csoportos szenzomotoros tréningen (Ayres-terápia), terápiás lovagláson, HRG-terápián (vízben végzett mozgásfejlesztés), ábrázolóképességét, önkifejezését segítő és érzelmi életét gazdagító művészet- és zeneterápián. Igény esetén hitoktatást is biztosítunk.

Állapotok függvényében lehetőség van gyógytornász által végezett egyéni mozgásfejlesztésre és logopédus által végzett egyéni beszédfejlesztésre.

Mindezen céljainkat a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve és a családdal szorosan együttműködve valósítjuk meg.