Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2004. augusztus 1-én jött létre a Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda, valamint a Frim Jakab Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola jogutód intézményeként.

Feladatunk a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása 0 éves kortól, a tankötelezettség befejezéséig, illetve a szakma megszerzéséig, a Közoktatási Törvény előírásai szerint.

Az intézmény két telephelyen működik; a székhelyintézmény a Dózsa György. u. 6. szám alatt, ahol a tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai oktatása, valamint szakiskolai képzésük zajlik. Ezen intézményrészben működik a fejlesztő iskolai oktatás is. Ezen oktatási formában résztvevő tanulóink száma is folyamatosan emelkedik.

A telephely intézmény a Pázmány P. Krt. 26/B szám alatt működik, szegregált óvodai csoportok tevékenykednek. Az intézménnyel egy épületben lévő többségi óvoda felvállalta az integrációs óvoda szerepét, kikkel az együttműködés évek óta magas színvonalon valósul meg.

Intézményünk tevékenysége tovább bővült a városi integrációs hálózat működtetésével. Kollégáink a város többségi bölcsődéiben, óvodáiban, általános és középiskoláiban ezt a tevékenységet nagyon magas óraszámban végzik. A szolgáltatást igénybevevők köre folyamatosan bővül, egyre több gyermek, tanuló, fiatal szorul rá a speciális megsegítésre.

Fő törekvésünk volt, hogy többfajta ellátási formát, s lehetőleg minél szélesebb körű terápiát biztosítsunk a rászorulóknak.

Intézményünk egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, melynek intézményegységei:

  • Óvoda;
  • Általános iskola: tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak, autisták, fejlesztő iskolai oktatás;
  • Speciális szakiskola: melegházi és szabadföldi dísznövénykertész, virágkötő, sütőipari munkás, sütőipari és gyorspékségi munkás, adatrögzítő;
  • Készségfejlesztő speciális szakiskola: szövött-tárgy készítő, háztartástan.

Alapító okiratunk szerint feladatunk a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a közoktatási törvény előírásai szerint.


Ellátási formák

Szegregált óvodai csoportok Óvodánk a Micimackó óvoda nevet viseli, melyben a négy csoport a Malacka, Zsebibaba, Tigris és Bagoly nevet vette fel. Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy a régebbi, fogyatékosság szerinti elnevezést elkerüljük. – Bagoly csoport – konduktív terápiát alkalmazó, mozgássérült gyerekeket ellátó csoport – Tigris csoport – beszédjavító óvodai csoport – Malacka és Zsebibaba csoport – értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyerekeket ellátó csoportok

Iskolai tagozat (Szombathely, Dózsa u. 6.): Az iskolai tagozaton a sajátos nevelési igényű tanköteles korú tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása folyik. A tanulásban akadályozott gyermekek számára nyolc évfolyamon, 4 évfolyamon összevont tanulócsoportokban az értelmileg akadályozott gyermekek, 1 tanulócsoportban pedig az autista tanulók nevelése -oktatása zajlik. A 9- 10. évfolyamon az előkészítő szakiskolai képzés folyik, mely a 2005/2006- os tanévtől a speciális szakiskolai képzéssel bővült. A szakmai képzést a város szakképzést folytató intézményeivel együtt végezzük: a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskolával és a Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskolával. 2005 szeptemberétől folyik a súlyosan-halmozottan sérültek fejlesztő iskolai oktatása. A beszédhibás tanulók részére a logopédia foglalkozások az iskolán belül megoldottak, valamint a helyben zajlik a gyógytestnevelés is. Délutánonként az általános iskolások tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való szakszerű felkészítése 5 napközis csoportban történik. A napközis csoportokban a kulturális és szabadidős foglalkozások is biztosítottak

Célunk:

  • A társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek kialakítása;
  • Az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztésről történő gondoskodás;
  • Az alapműveltségi vizsgára történő felkészítés az iskola évfolyamszámának megfelelő követelmények teljesítésével;
  • A gyermek- és ifjúságvédelem területén megelőző és feltáró tevékenység végzése.

Szakembergárdánk a fejlesztést többféle munkaformában végzi, melynek alapvető jellemzője, hogy a munka alapját egyénre szabott, fogyatékos specifikus terápiás tervek jelentik. A fejlesztés lehetőség szerint mindig komplex fejlesztést jelent, melybe igény szerint kapcsolódnak be a szakemberek.

Fejlesztő tevékenységünkben az alapeljárásokon túl törekszünk az újonnan megjelenő terápiás módszerek alkalmazására is: pl.: Ayres, Frostig, Delacato, BLISS, DSGM, HRG, Tunyogi féle gyógyító játszóház, gyógylovaglás, kutyás terápia, tibeti hangmasszázs stb. Szolgáltatásaink ingyenesek. A vidéki gyerekek útiköltségét az Egészségbiztosítási Pénztár téríti. Tárgyi feltételeink jók, az óvodai és szakszolgálati telephelyen a csoportszobákon kívül minden gyógypedagógus egyéni fejlesztő helyiséggel illetve tornateremmel rendelkezik. Gyógyúszó medencénk is van. Az iskolai tagozaton jól felszerelt tornatermünk, szépen gondozott játszóparkunk is van. Munkánkat 3 jól felszerelt műhely segíti. Rendelkezünk Ayres, Wesco eszközökkel. A szükséges teszt eljárások is rendelkezésünkre állnak.

Integráció segítése: A város óvodáiban, általános iskoláiba és középiskoláiban integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek segítése (szakmai szupervízió, rehabilitáció).

Szülőcsoport Szakember segítségével önsegítő csoportot működtetünk.